Juridische Context
juridisch.jpg

Allochtone ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

 • 19 JANUARI 1999 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van extra lestijden voor scholen van het basisonderwijs in de rand- en taalgrensgemeenten. (B.S.20/02/1999)
 • 01 SEPTEMBER 2006 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen (B.S.24/11/2006)
 • 20 NOVEMBER 1979 - Koninklijk besluit betreffende de inrichting van kleuter- en lager onderwijs in een andere landstaal dan de streektaal in gemeenten met een speciale taalregeling inzake onderwijs. (B.S.22/11/1979)
 • 22 SEPTEMBER 1998 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. (B.S.06/03/1999)
 • 11 JUNI 2004 - Omzendbrief betrefende Tweedetaal- en vreemdetalenonderwijs in het gewoon basisonderwijs (BaO/2004/02)

Cognitieve vaardigheden

 • 22 MEI 1991. - Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs. (B.S. 11/04/1992)
 • 14 DECEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" en betreffende de werking van het college van beroep (B.S. 24/01/2007)
 • 19 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's (B.S. 05/10/2009)

Communicatie

 • Minister van de Franse Gemeenschap. (17 juli 2002). Decreet betreffende de regelmatige inschrijving van leerlingen in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 tot organisatie van het gewoon kleuter- en lager <onderwijs> en tot wijziging van de onderwijswetgeving
 • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. (31 augustus 1998). Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon <onderwijs>
 • Vlaamse Overheid. (28 maart 2009). Decreet betreffende het onderwijs XIX

De dynamische driehoek

 • 3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding.
 • 18 JULI 2005. - Besluit tot wijziging van het besluit tot samenstelling van de Kamer van Beroep voor de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
 • 5 MAART 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project zorgondersteuning in de centra voor leerlingenbegeleiding.
 • 19 SEPTEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.
 • 1 DECEMBER 1998. - Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.
 • 17 MAART 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Heeft de school een persoonlijkheid?

 • SEPTEMBER 2002 - Decreet Gelijke Onderwijskansen.
 • 27 JUNI 1990 - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de leervakken in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs.
 • 27 MEI 1979 - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs.
 • 22 SEPTEMBER 1998 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.
 • 28 AUGUSTUS 2000 - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding.
 • 11 JUNI 2004 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands.

Herstelrecht

 • ZITTINGSJAAR 2004 - 2005. - Handelingen van de plenaire vergadering, Vlaams Parlement
 • 25 JANUARI 2005. - Handelingen van de commissies, WEL. Vlaams Parlement
 • 14 DECEMBER 2005. - Handelingen van de plenaire vergadering, Vlaams Parlement
 • ZITTINGSJAAR 2005 - 2006. - Handelingen van de plenaire vergadering, Vlaams Parlement
 • 16 MEI 2007. - Handelingen plenaire vergadering, Vlaams Parlement.

't Huis der Gezinnen

 • NOVEMBER 2009. - Beleidsnota Onderwijs 2009-2014
 • 10 MEI 2010. – Onderwijs- en examenreglement 2010 – 2011
 • 10 JUNI 1996. - Procedure tot het bekomen van de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs
 • 17 JULI 1994. - Gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995

Kansarmoede

 • 24 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden toegekend in het kader van tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven
 • 19 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, in de gemeenten met een hoge graad van werkloosheid of van armoede
 • 10 MAART 2001. - Ordonnantie betreffende het opstellen van een jaarverslag over de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 8 OKTOBER 1996. - BESLUIT van de Vlaamse regering houdende de verdeling en besteding van de middelen bedoeld voor de verdere ondersteuning van het lokale kansarmoedebeleid en het integratiebeleid in de gemeenten Hamme, Lier, Temse en Vilvoorde, ten laste van de begroting 1996
 • 1 AUGUSTUS 1992. - BESLUIT van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 11 juli 1991 ter opstelling van een jaarverslag over de armoede in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • 11 JULI 1991. - ORDONNANTIE ter opstelling van een jaarverslag over de armoede in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

De Katrol Gent

 • 01 FEBRUARI 2008. - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van aanvullend geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren (B.S.14/03/2008)
 • 25 FEBRUARI 1997. - Decreet basisonderwijs (B.S.17/04/1997)
 • 17 JUNI 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. (B.S.12/09/1997)
 • 30 JULI 1963. - Wet houdende taalregeling in het onderwijs. (B.S.22/08/1963)
 • 23 DECEMBER 2005. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. (uittreksel) (B.S.30/12/2005)

Marginalisering van allochtone jongeren

 • 28 APRIL 1998. - Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(B.S. 19.VI.1998)
 • 28 MEI 2009.-Vlaanderen verfijnt gelijkekansenbeleid op arbeidsmarkt
 • 24 DECEMBER 2004.-Besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S.13.IV.2005)
 • 8 MEI 2002.- Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (B.S. 26.VII.2002)

De school en het onderwijs

 • 20 MAART 2009. - Decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs (1)
 • 8 JANUARI 2009. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen schooluitval, uitsluiting en geweld op school (1)

Soorten Schoolcultuur

 • 1 OKTOBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd
 • 24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen

 • 30 OKTOBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs
 • 30 OKTOBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs
 • 6 MAART 2009. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I
 • 23 MEI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen
 • 1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen
 • 22 JULI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie van maximum 1.471.000 euro aan het steunpunt Gelijke onderwijskansen voor het werkingsjaar 2005
 • 15 JULI 2005. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I (1)
 • 30 APRIL 2004. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I (1)
 • 28 JUNI 2002. - Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I (1)
 • 28 JUNI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

Vroegtijdig schoolverlaten

 • 2 DECEMBER 2009. - Decreet van de Vlaamse regering betreffende Nascholing op initiatief van de Vlaamse regering